Budowlane > Katowice > Stalkoncept Sp. z o.o. > DŸwigary stalowe - produkcja i montaż

Porównujšc z tradycyjnymi metodami (mur, beton, cegła, głębokie i pełne fundamenty betonowe), konstrukcje stalowe stanowišce szkielet noœny budynku majš relatywnie niski ciężar i to implikuje łatwoœć prefabrykacji (prefabrykacja konstrukcji stalowych poza placem budowy), zmniejszenie iloœci pracy bezpoœrednio na budowie, zmniejszenie iloœci dostaw materiałów, mały wpływ na otoczenie budowy, optymalnie efektywne wymiary konstrukcyjne, które można okreœlić jako minimalne wymiary ze względu na stosunek wytrzymałoœci stali do rozmiarów w porównaniu z innymi materiałami konstrukcji budowlanych. Stal umożliwia szybkie budowanie hal o dużych rozpiętoœciach z gwarancjš kilkudziesięcioletnich trwałoœci. Stalkoncept Sp. z o.o. przygotowuje stalowe elementy konstrukcyjne poza miejscem budów, we własnych zakładach produkcji. Całoœć robót stalowych jest zrealizowana w etapie przygotowania, a nowoczesna produkcja konstrukcji stalowych jest wykonana z pomocš maszyn sterowanych numerycznie, z bardzo dużš precyzjš, korzystajšc jednoczeœnie z trójwymiarowych modeli zarówno kratownic, dŸwigarów, płatwi jak i całych hal stalowych.


Zobacz przykładowe realizacje z wykorzystaniem dŸwigarów stalowych o przekroju kratowym:


http://www.stalkoncept.pl/realizacje/automet


 

Gotowe konstrukcje stalowe w procesie prefabrykacji sš również na tym etapie zabezpieczane powłokami ochronnymi, piaskowane, szlifowane i malowane. Gotowe kratownice, słupy, belki, dŸwigary stalowe, przęsła stalowe, kratownice sš przewożone na budowę, dokładnie na czas montażu i sš wówczas skręcane, spawane i łšczone w kompletny szkielet noœny hali. Takie rozwišzanie: prefabrykacja i produkcja konstrukcji w warsztatach oraz montaż na placu budowy skraca czas realizacji usługi. Produkujemy wszystkie typy konstrukcji, które zapewniajš wolnš przestrzeń produkcyjnš czy magazynowš: sztywne konstrukcje oparte na ramach stalowych, ramy stalowe portalowe na ramach stalowych, ramy stalowe portalowe, konstrukcje stalowe dachów podwieszanych, dachy hal stalowych łukowe, konstrukcje stalowe z ramš przegubowš. Umożliwia to budowę hal stalowych o rozpiętoœci od 20 m do nawet 100 m.

dŸwigary stalowe


Posiadamy własnš wytwórnię konstrukcji stalowych, wyposażonš w nowoczesne maszyny i urzšdzenia, pozwalajšce wykonać w ramach produkcji rocznie do 1,5 tys. ton konstrukcji stalowych

Hale stalowe zbudowane z elementów konstrukcji stalowych projektowanych i prefabrykowanych we własnym zakładzie produkcyjnym.