Budowlane Zlecenia > Œlšsk > Stalkoncept Sp. z o.o. > prefabrykacja i montaż konstrukcji

Porównujšc z tradycyjnymi metodami (mur, beton, cegła, głębokie i pełne fundamenty betonowe), konstrukcje stalowe stanowišce szkielet noœny budynku majš relatywnie niski ciężar i to implikuje łatwoœć prefabrykacji (prefabrykacja konstukcji stalowych poza placem budowy), zmniejszenie iloœci pracy bezpoœrednio na budowie, zmniejszenie iloœci dostaw materiałów, mały wpływ na otoczenie budowy, optymalnie efektywne wymiary konstrukcyjne, które można okreœlić jako minimalne wymiary ze względu na stosunek wytrzymałoœci stali do rozmiarów w porównaniu z innymi materiałami konstrukcji budowlanych. Stal umożliwia szybkie budowanie hal o dużych rozpiętoœciach z gwarancjš kilkudziesięcioletnich trwałoœci.


konstrukcje stalowe - prefabrykacja

Produkcja konstrukcji stalowych z profili hutniczych i blach została zrealizowana w naszych zakładach prefabrykacji. Budowa hali o konstrukcji stalowej stanowišcej szkielet budynku była poczštkiem kompleksowego wykonania inwestycji. Zrealizowaliœmy w komplecie montaż konstrukcji wewnętrznych, konstrukcje wsporcze antresol, podtrzymujšce instalacje i kanały wentylacji oraz kanały spalin. W częœci biurowo-socjalnej zostały wykonane prace ogólnobudowlane, œcianki działowe, montaż okien, bram i drzwi, cišgi komunikacyjne, schody i balustrady, wykończenie œcian tynkami ozdobnymi oraz malowanie, posadzki betonowe oraz położenie płytek podłogowych i elewacyjnych. Dodatkowo biały montaż sanitariatów. Na zakończenie inwestor odebrał od nas klucze do obiektu i rozpoczšł jego użytkowanie

prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych


Stalkoncept Sp. z o.o. przygotowuje stalowe elementy konstrukcyjne poza miejscem budów, we własnych zakładach produkcji. Całoœć robót stalowych jest zrealizowana w etapie przygotowania, a nowoczesna produkcja konstrukcji stalowych jest wykonana z pomocš maszyn sterowanych numerycznie, z bardzo dużš prezycjš, korzystajšc jednoczeœnie z trójwymiarowych modeli zarówno kratownić, dŸwigarów, płatwi jak i całych hal stalowych.

Produkujemy wszystkie typy konstrukcji, które zapewniajš wolnš przestrzeń produkcyjnš czy magazynowš: sztywne konstrukcje oparte na ramach stalowych, ramy stalowe portalowe na ramach stalowych, ramy stalowe portalowe, konstrukcje stalowe dachów podwieszanych, dachy hal stalowych łukowe, konstrukcje stalowe z ramš przegubowš.